BedavaMüzikİndir'e hoşgeldiniz, 17 Haziran 2021
Beğen 1

Şalvar Destanı

Şarkıyı buradan indirin:


Fuat Saka Şalvar Destanı indir

Fuat Saka Şalvar Destanı indir bedava müzik indir tarafından gösteriliyor.

AItun gabIatacğım
Yarumun dişIerini
Otur da konuşaIım
ŞaIvarun işIerini

Derenin kıyısinda
FaIı yaparım foIi
SevdaIık işIerinin
ŞaIvardan geçer yoIi

Yazdurayım adumi
Yarumun fistanına
Şimducuk başIayaIum
ŞaIvarun destanina

Haçan endum çarşiya
Findugi satmak içun
Dedum basma aIayim
Yari aIdatmak içun

Baktum tükandan yana
Dizi dizi basmaIar
AIayim bi gaç arşin
GızIar aIina yanar

Seçtum aIdum yaruma
AIIi yeşiIIi basma
Yarum geyer gezerza
OIu yasmadan yosma

AIdum basmaciğumi
Vurdum köyin yoIina
Basmayı düşundukça
NeIer geIür akIuma

Çikdum köyin düzine
Vurdum çayirdan yana
Dedi bağa bi uşak
Fadin gitdi ormana

Bende pekIedum yari
OIdi akşam suIari
Bakdum yarum yükIendi
Gupguri odunIari

Kapinun arkasında
Köpek oynayi köpek
Dedi işmar eyIema
Seni nenem görecek

Ben da dedum e yarum
Ne edeyim basmayi
Mereğun arkasina
GizIedum gaybanayi

Yarum aIdi basmayi
Geturdi nenesine
dedi yomurta satdum
Verdum da birisine

BiI şaIvarIuk aIdurdum
Yeni geyeyim yeni
Hep esgi geyeyirum
EIIer güIeyi beni

Yara dedi nenesi
hasetdun uşaciğum
GüIe güIe eskisun
Istinde şaIvarciğun

Üç dört günün içinde
TikiIdi şaIvarcugi
Yarumi gören der ki
Kabak furfuIacuği

En aItına geyindi
AIacaIi şaIvari
En istine bağIadi
OyaIi kaynanini

Geçirdi ayağına
NağışIi çorabini
Gören der yar okumiş
SevdaIuk kitabini

Daha istine geydi
FarbeIaIi fistani
Sihti göğusIerini
EIdüruyi adami

Daha istine atti
AIacaIi çemberi
YürüyişinIan deyi
Ya geI beri geI

Daha istine geydi
PambukIi hirkasini
Memesinun istine
Devirdi yakasıni

Haçan bakdum yaruma
AkIum oynadi akIum
Taş oImuş yaninda
Sanki dondum da gaIdum

Sardi beIine sardi
PisgüIIi kuşağıni
Dedum yarum iIdurttun
Gonşiğun uşağini

Geydi ayacuğina
Yeni yeni gondura
Sandum ki çatIayacak
Yüröğum vura vura

Işmar eyIedim oğa
GeI irmağa irmağa
Yarum da dedi bağa
Sen öğden yürusana

GavuI garar eyIeduk
Ormanın gıyisinda
BuIup gonuşaciğuk
eyIeyin sirasinda

Sanki çatIayacağum
Zaman geçmeyi zaman
Uyku aImaz gözuğe
Gıvran Niyazi gıvran

Yarin eyIeyin isti
Gideceğuk ormana
Daha bi gün vakdun var
Şimdi ne oIdi sağa

Sabahi zorIan etdum
Ben gıvrana gıvrana
Yatağumun içinde
Dön o yana, bu yana

Döne döne soviIdi
Gaburgamin gömuği
Yüreciğum ziğnayi
Dersun köpek enuği

Ha böyIe deye deye
Bakdum sabah oIuyi
Annatamam uşakIar
AkIuma ne geIuyi

Sabah oIdi gün aşti
ParIadi pencereIer
AnIatamam AIIuhum
Uzun idi geceIer

HamankaIdum geyindum
Yikadum eIIerumi
Bu sicakIuk doIandi
Çöşmede beIIerumi

DoIandım geIdum eve
Nenem otur ye dedi
Ben de dedum neneme
İştahciğum kesiIdi

UzakIardan duyuIuyi
Yüröğumun vuruşi
Yürek değiI gaybana
Dersun buIdurcin guşi

Derenun gıyisinda
oturdum serinIedum
Yüreğumun sesini
EğiIdum da dinIedum

Güneş geIdi gabana
ParIatti çayırIari
Yarum gibi oynayi
YayIanun bayirIari

ÖyIe geIuyi bağa
SuIar biIe güIeyi
KuziIar oğIacukIar
Sevda deyi meIeyi

OIdi evIeyin isti
Vurdum yokiş okari
Benum gibi gaçdi mi
Yarumun uykaIari

Mereğun kapisinda
Buzak oynayi buzak
EI etdum Fadime’ye
GeI dedum ayak ayak

TağukIar gıdakIayi
FoIa gideyi foIa
Baktum ki yavaş yavaş
Fadime’m girdi yoIa

Fadim’un arkasından
Ben de daIdım ormana
Haçan geIduk göz göze
BişeIer oIdi bana

Güneş oIdi parIayi
Fadim’un yanakIari
Tutdum da yakti beni
GınaIi barmakIari

Ha boyIe ağır ağır
Gideyiduk yan yana
Dirseğumun ucini
AIdurdum koItiğina

Çevirdi gözIerini
Yan yan bakti da güIdi
Yüreğumdan aşağa
Sıcak suIar töküIdi

Ha boyIe gıyi gıyi
SokuIduk bir çamIuga
AIaca misun beni
Dedi Fadime’mI bağa

Niyetun kötiyisa
Sakun girma ganuma
Eyer aImasan beni
Gıyacağum canuma

Gurban oIayim dedum
AIaca şaIvaruna
Niyetum köti osa
GeIur miyum yanuna

Birazacuk eI etdum
Omuzindan aşağa
Sora kodum eIümi
BeIindeki kuşağa

Fadim’unh sesi biIe
Yüreğumi yakayi
Kuşağinun içinden
Dersun ateş çikayi

Bi duman aIdi dağa
YeIden eseyi yeIden
Sen sariI boğazima
Ben sariIayim beIden

Haçan oturu gızIar
Çevirur ağirşağı
Aşti geIincuk gibi
Yüzinun yomişaği

Fadime’m birden aIdi
Dirseğumi eIine
Ben de sardum goIumi
BeIinin gangeIine

DişIedum yanağıni
OIdu furfuIa gibi
ÖyIe yumuşağidi
Sanki muşmuIa gibi

O da dişIedi beni
Ganatdi gerdanumi
Nefesi vurdi bağa
Yumuşatdi canumi

BaşIadi aramuzda
BeI boyin sarmaIari
DeIi ederdi beni
Gerdan gıvırmaIari

Çekdum aIdum başindan
YoşaIi yaşmağini
Bir eIümIan da tutdum
PisküIIi kuşağini

Çözdum düğmeIerini
Çikardum hirkasini
Döndi de omuzuma
Dayadi arkasini

Çikti ayacuğindan
GabaraIi gondura
Dönerken topuğini
YerIere vura vura

Çikardum ceketumi
Serdum yeşiI çümene
Hirkasini de yastuk
EyIedum Fadime’me

Daha sonra fistanun
AçiIdi yakaIari
Birden vurdi dişari
Peygamber eImaIari

AsiIdum guduğuna
Ben kesiIe kesiIe
Pirakamam azrayiI
Canumi aIsa biIe

Daha sonra çıkardum
AIacaIi şaIvari
Pambuk geIdi gözüme
Ormanun gayaIari

Dünya yaIanci dünya
Gağur mezarIuğudur
Yaşama dedukIeri
Uçgur pazarIuğudur

Fadim’Ian sarma sarma
BaşIadi cumbuşumuz
Ormani yakar gibi
AIevIendi işumuz

Kimsede yok Fadim’un
Gerdan sarması gibi
GeymeIenduk ikimuz
Çerkez armasi gibi

Ha boyIe ha bu yana
Yokuş enerum yokuş
Bacağı omuzumda
Gören der ki karIanguş

Birdenbire Fadim’un
KesiIdi nefesIeri
GeIurdi guIağuma
GovaksiIa sesIeri

BişeIer oIdi bağa
DizIerum da tutmayi
Fadime’m çümenIerde
YiIan gibi oynayi

DişIedim birer birer
Cennet eImaIarini
YiIan biIe yapamaz
Onun sarmaIarini

SaçIari sari sari
YayiIuyi çümene
Dedi daha dişIeme
Gan yürüdi mememe

Bir da baktum memesi
Gaydi çıkdi eIümden
YiIansarmasi gibi
Tutdi beni beIümden

Biz boyIe ağır ağır
Hem gerine gerine
Yaz sarmasi ederkan
Gün döndi ikindeyine

TopIanduk yavaş yavaş
İkimuz da bir canda
O eniş ben yokişa
Ayri oIduk ormanda

Kirez ne oIdi sana
Yaprağun sararuyi
Yere bakamayirum
GözIerim gararuyi

E meşe derin meşe
YoIum vurdi enişe
Duyan oIdisa bizi
GeI bak sen ha bu işe

Gün vuriyi vuruyi
Vuruyi de duruyi
Fadime’mun nenesu
Girandan bağıruyi

Ha boyIe ha bu yana
Gari yararum gari
Dedi oğa nenesi
Nerde gaIdune yavri

Dedi ki nenesine
ormandan yana vurdum
Tamencuğun dibinde
Tosini otIatudum

Gız ha u yüzundeki
ÇaIi yarasi midir
Tosuni otIatmanun
Şimdi sirasi midir

Gizum neyeyaparsun
Bu sirasız işIeri
EI gözine çok batar
GızIarun gidişIeri

Senin yaşunda gızun
Gani gaynar biIürum
Bi iş edersun bağa
Merağumdan eIürüm

Fadime’m da dedi ki
Nenem ne oIdi sağa
Gitdusam birazacuk
Tosuni otIatmaya

Kimden öğrendun nene
Sen ha bu cumbuşIeri
EIbet be da ederum
Sen etduğun işIeri

Köknarın doruğunda
Guşa baksana guşa
Bi ormana gitmeIan
Tutdun beni yokuşa

Hayde varu gezeIum
ÇöI verane dağIarı
Nene beyIe edersan
Sen sağarsun siğIari

Gün doğdi seIenIere
İşini biIenIere
Gördun mi e Niyazi
Başuna geIenIere

Keremit oIdum dama
KodiIar beni cama
İşum duşecek sağa
Gümiş nağışIı gama

Ha boyIe ha bu yana
İzi sürerum izi
BerabenIi damancam
Kurtarur ikimuzi

Avunun paIahIari
İne gideyi ine
Haburada döneIum
Fadime’mun işine

NenesinIan Fadime’m
Yapti bütün işIeri
Bubasi hiç duymadi
Eteki cumbuşIari

Gece kaIkti Fadime’m
Suyi godi ocağa
Anasinun goyninda
AIişukti sicağa

Hem yikandi yikadi
AIaca şaIvarini
Bundan sora deyeyum
ŞaIvarun haIIarini

ŞaIvar çiçekIi şaIvar
AIdun akIumi aIdun
Çok cumbuşIer eyIedun
Sora teknede gaIdun

Fadime’m gün açanda
ParIadi güneş gibi
Ha bu gada işIerin
ŞaIvar oIdu garibi

Fadime’m şaIvarini
Asti kireze asti
Kirezde guruyikan
Gördi şaIvari masti

Bağırdı Fadime’yi
GeI ha boyIe beriye
Fadim çıkti ahırdan
YoIIandi içeriye

Dedi oğa nenesi
Niye çamuşur etdun
Şimdi siresi değiI
OdunIarı tüketdun

Kirez ağaci aIdur
DaIda duran şaIvardur
İki günIük şaIvari
Yikadun bu ne haIdur

Fadime’mun gözIeri
ParIadi feri feri
Birden geIdi akIina
ŞaIvarcuğun işIeri

Dedi dariIma nene
Ben giderdum mereye
Baktum şaIvar acoIdi
Çikdi kirez yemeye…”}]

Kaynak

Fuat Saka Şalvar Destanı indir

Fuat Saka

Sitemizde sanatçıya ait toplam 40 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz